KI/OSIT Odborný seminář IT: základní informace o předmětu

Odborný seminář IT slouží především k prezentaci moderních trendů nebo příkladů dobré praxe v oblasti informačních technologií a tím i k motivaci studentů v prvním roce studia k hlubšímu studiu příslušné problematiky. Tyto semináře jsou vedeny především odborníky z praxe, ale předpokládají se i tematicky zaměřené workshopy vedené interními, resp. externími pedagogy nebo vědeckými pracovníky.

Seminář je dále využit také pro prezentaci aktuálně řešených projektů katedry a fakulty, do kterých jsou studenti informatiky aktivně zapojeni. Tyto prezentace jsou prováděny studenty v posledním roce studia jako jeden z výstupů předmětu Projektový seminář II. Cílem těchto prezentací je představit studentům v prvním roce studia současnou spolupráci katedry s aplikační sférou a seznámit je s nabídkou témat, která mohou dále rozvíjet v rámci předmětů Projektový seminář III a mohou být také tématem jejich bakalářské práce.

Časy konání a možnosti účasti

Setkání v rámci předmětu budou probíhat nepravidelně, případně mohou v mimořádných případech probíhat i v jiných časech, než jsou rozvrhované pátky od 16.00. O termínu nejbližšího setkání by studenti zapsaní na předmět měli být vždy včas informováni na této stránce.

Většiny setkání by se mělo být možné zúčastnit také on-line, přičemž z části těchto setkání by měly být pořízeny navíc audiovizuální záznamy. Tyto další možnosti jsou určeny zejména studentům v kombinované formě studia, kteří se z pracovních a jiných důvodů setkání nebudou moci účastnit osobně.

Harmonogram setkání

 1. pátek 1. března od 18.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

 2. pátek 15. března od 16.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

 3. pátek 12. dubna od 16.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

  Zákaznické procesy v různých odvětvích – technologické trendy (přednáška společnosti SAP ČR spol. s.r.o.)

 4. pátek 26. dubna od 16.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

 5. pátek 3. května od 17.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

 6. pátek 10. května od 16.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

  Essentials of cloud software deployments a Opportunities in ecosystem of software vendors (přednášky společnosti SAP ČR spol. s.r.o.)

Požadavky pro udělení zápočtu

Za jednotlivá setkání získávají studenti body následujícím způsobem:

 • 4 body za osobní účast
 • 2 body za on-line účast (v případě účasti osobní a on-line současně se započítává jen osobní účast)
 • 1 bod za hodnocení setkání (hodnocení budou probíhat s využitím on-line dotazníku)

Za každé setkání tak může student získat maximálně 5 bodů. Po skončení základní části průběhu předmětu bude vyhodnocen dosavadní počet získaných bodů. Každému studentovi bude určen parametr P jako počet získaných bodů dělený 5 N, kde N je počet uskutečněných setkání. Jestliže student dosáhne parametru P≥ 0.8, pak splnil požadavky pro udělení zápočtu z předmětu, jinak musí získat dalších alespoň 100×(0.8-P) dodatečných bodů. Dodatečné body přitom může student získat v rámci své účasti na víkendovém termínu studentských prezentací. Témata prezentací musí být v souladu se zaměřením předmětu, musí být předem schválena rozvrhovaným vyučujícím předmětu a musí mít odpovídající úroveň.

 • 5 dodatečných bodů lze získat za každých dokončených 5 minut vlastní prezentace,
 • 2 dodatečné body lze získat za každých dokončených 5 minut věnování pozornosti prezentace ostatních studentů.