Katedra

Hlavním posláním katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP je posilovat konkurenceschopnost Ústeckého kraje v oblasti nejmodernějších informačních technologií, a to jak výchovou nové generace IT odborníků a učitelů informatiky, tak aktivní spoluprací s klíčovými firmami v regionu a jeho okolí.

Katedra informatiky zahrnuje dvě oddělení:


Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění praktické přípravy IT odborníků v bakalářských a od roku 2021 nově také navazujících magisterských studijních programech.

Katedra informatiky se podílí i na výuce informatických disciplín ve studijních programech ostatních kateder Přírodovědecké fakulty a jiných fakult UJEP.

Do výukové činnosti katedry informatiky se významně zapojují odborníci z praxe, a to včetně vedení odborných praxí, semestrálních projektů či závěrečných prací.

Výuka probíhá v nových a dobře vybavených počítačových učebnách a laboratořích v budově Centra přírodovědných a technických oborů.


Výzkumná činnost katedry informatiky je zaměřena na oblast datové vědy a modelování, resp. simulace systémů se zaměřením na strojové učení, jmenovitě například:

  • zpracování obchodních a biologických dat pomocí metod umělé inteligence
  • aplikace paralelních a distribuovaných výpočtů pro simulace kompozitních materiálů na mikroskopické úrovni
  • aplikace metod výpočetní geometrie pro detekci fázových rozhraní
  • využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii
  • aplikace computational fluid dynamics pro simulaci pohybu chodců

Důležitým výstupem vědecké činnosti je i spolupráce s firemní sférou v podobě smluvního výzkumu, zaměřeného například na návrh softwaru pro spolupráci s autonomními systémy a cloudovými službami umělé inteligence, respektive testování bezpečnosti IT infrastruktury.