Katedra

Posláním katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP je posilovat konkurenceschopnost Ústeckého kraje v oblasti nejmodernějších informačních technologií, a to jak výchovou nové generace IT odborníků, tak aktivní spoluprací s klíčovými firmami v regionu a jeho okolí.

Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění praktické přípravy IT odborníků v bakalářských studijních programech:

Pevným základem výuky jsou praktické kurzy v oblasti programování, relačních databází, počítačových sítí a architektury počítačů (včetně úvodu do číslicových systémů). Ve studijním programu Aplikovaná informatika je navíc samozřejmostí také možnost specializace v rámci dvou specializačních modulů.

  • Specializační modul Programování a softwarové systémy rozšiřuje základní kurzy o aplikační programování pro desktop, WWW i mobilní platformy, včetně moderních prostředků ukládání a reprezentace dat a administrace operačních systémů.
  • Druhý specializační modul, Hardware a počítačové sítě, se zaměřuje na praktickou výuku počítačových sítí a počítačové infrastruktury a na hardwarové resp. softwarové základy automatizace a internetu věcí.

Součástí studijního programu jsou i kurzy zaměřené na aplikaci IT ve firemní sféře včetně projektového řízení. Studenti navíc ve spolupráci s firmami realizují zajímavé projekty a absolvují krátkou odbornou praxi. V rámci studijního programu se snažíme reagovat i na moderní trendy, zmínit je možno například počítačovou bezpečnost či zpracování a analýzu dat. Moderní trendy jsou spolu se snadným přechodem na inženýrské studium zohledněny i v nabídce teoretických kurzů, jako je například teoretická informatika, teorie grafů nebo kryptografie. Výuka probíhá v nových a dobře vybavených počítačových učebnách a laboratořích.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na oblast datové vědy a modelování resp. simulace systémů se zaměřením na strojové učení, jmenovitě například:

  • zpracování obchodních a biologických dat pomocí metod umělé inteligence
  • aplikace paralelních a distribuovaných výpočtů pro simulace kompozitních materiálů na mikroskopické úrovni
  • aplikace metod výpočetní geometrie pro detekci fázových rozhraní
  • využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii
  • aplikace computational fluid dynamics pro simulaci pohybu chodců

Důležitým výstupem vědecké činnosti je i spolupráce s firemní sférou v podobě smluvního výzkumu, zaměřeného například na návrh softwaru pro spolupráci s autonomními systémy a cloudovými službami umělé inteligence respektive testování bezpečnosti IT infrastruktury.