Společné informace pro profesně zaměřené studium

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme následující profesně zaměřené studijní programy:

  • Aplikovaná informatika (Bc., 3 roky, v prezenční i kombinované formě studia)
    • Přijímací zkouška pro tento bakalářský studijní program není vypsána. Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.
  • Aplikovaná informatika (Ing., 2 roky navazující, v prezenční i kombinované formě studia)
    • Přijímací zkoušku pro tento navazující magisterský studijní program tvoří motivační pohovor. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Motivační pohovor může být prominut absolventům bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Informatika.