Uznávání zkoušek

Pokyny pro studenty Přírodovědecké fakulty UJEP, kteří žádají o uznání zkoušek/zápočtů z předmětů ze svého předchozího nebo souběžného studia

 1. Uznání zkoušek z předchozího nebo souběžného studia se provádí v  souladu se zákonem o vysokých školách a příslušnou směrnicí děkana na základě písemné žádosti studenta podané na předepsaném formuláři, který je přílohou této směrnice.
  • Na základě dřívějšího usnesení ze zasedání katedry se členové katedry vyjadřují k uznání zkoušky standardně nesouhlasně, jestliže jde o uznání zkoušky na základě zkoušky z předchozího nebo souběžného studia hodnocené známkou „dobře“ (3), případně „uspokojivě“ (D), nebo „dostatečně“ resp. „vyhovující“ (E).
  • K uznání zkoušky se nevyjadřuje jeho libovolný vyučující, ale výhradně garant předmětu uvedený v IS STAG.
  • Případný záznam o uznání zkoušky (resp. zápočtu a zkoušky, předchází-li zkoušce zápočet) do výkazu o studiu provede vedoucí katedry, nebo jeho zástupce.
 2. Zápočty nelze uznat (výjimkou je uznání zápočtu, který předchází zkoušce, která je uznána podle předchozího bodu). Zápočty se udělují v souladu se studijním a zkušebním řádem po zapsání předmětu v IS STAG a splnění předem stanovených požadavků (uvedených v IS STAG), v jejichž rámci může být přihlédnuto k předchozímu nebo souběžnému studiu.

Pokyny pro studenty Pedagogické fakulty UJEP

Předměty katedry informatiky:

 • KI/P172 Základy informatiky – PF
 • KI/P171 Základy informatiky I – PF
 • KI/P271 Základy informatiky II – PF
 • KI/K172 Základy informatiky – PF

Rozhodující jsou zejména následující dokumenty:

Pokyny pro studenty Filozofické fakulty UJEP

Předměty katedry informatiky:

 • KI/P182 Základy informatiky – FF

Rozhodující je zejména následující dokument:

 • Směrnice 33/2014 – Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu a nahrazujících předměty předepsané studijním programem