Uznávání zkoušek

Pokyny pro studenty Přírodovědecké fakulty UJEP, kteří žádají o uznání zkoušek/zápočtů z předmětů ze svého předchozího nebo souběžného studia

  1. Uznání zkoušek z předchozího nebo souběžného studia se provádí v  souladu se zákonem o vysokých školách a příslušnou směrnicí děkana na základě písemné žádosti studenta podané na předepsaném formuláři, který je přílohou této směrnice.
    • Na základě dřívějšího usnesení ze zasedání katedry se členové katedry vyjadřují k uznání zkoušky standardně nesouhlasně, jestliže jde o uznání zkoušky na základě zkoušky z předchozího nebo souběžného studia hodnocené známkou „dobře“ (3), případně „uspokojivě“ (D), nebo „dostatečně“ resp. „vyhovující“ (E).
    • K uznání zkoušky se nevyjadřuje jeho libovolný vyučující, ale výhradně garant předmětu uvedený v IS STAG.
  2. Zápočty nelze uznat (výjimkou je uznání zápočtu, který předchází zkoušce, která je uznána podle předchozího bodu). Zápočty se udělují v souladu se studijním a zkušebním řádem po zapsání předmětu v IS STAG a splnění předem stanovených požadavků (uvedených v IS STAG), v jejichž rámci může být přihlédnuto k předchozímu nebo souběžnému studiu.