Předzápis do STAGu

 >Co mám udělat, abych si zapsal vše v pořádku a včas?

Na webu fakulty nebo STAGu najít harmonogram předzápisu a zkontrolovat všechny termíny. Pročíst brožuru Informace o studiu a držet se uvedených pokynů. Najít na webu katedry informatiky sekci Pro studenty / Důležité pokyny a tyto pokyny též dodržet. Ve STAGu najít příslušné předměty a včas se zapsat tam, kde se mi to nejlépe hodí a nejméně překrývá.

>Měl bych se zapsat na předmět, ale ve STAGu ten předmět není.
Je možné zapsat si i kurzy, které nejsou ve STAGu „vidět“ pomocí manuálního vyhledání předmětu podle kódu předmětu. To platí zejména pro výběrové kurzy. Studenti oboru Výpočetní technika si takto mohou zapsat jako výběrový kurz povinný kurz pro IS, který má volnou kapacitu a který nemá shodnou náplň s jiným kurzem určeným pro VT. Pokud ani tak předmět nejde zapsat, kontaktujte katedru, které má předmět učit.

>Jak poznám, které pracoviště (katedra) předmět vyučuje. Koho mám na tom pracovišti případně kontaktovat?

Každý předmět je označen kódem (např. KI/P103 nebo KPRF/P126 apod.). Podtržená část kódu před lomítkem označuje pracovistě, které za předmět zodpovídá, tj. vyučuje jej, rozvrhuje jej, zapisuje zápočty či zkoušky do STAGu atd. Při problémech s daným předmětem kontaktujte tajemníka daného pracoviště (web stránky pracoviště) či přímo vyučujícího („Kontakty“ na hlavní stránce UJEP, www.ujep.cz). U kódu KPRF (jazyky) kontaktujte přímo studijní oddělení PřF.

>Jaký je rozdíl mezi předmětem a rozvrhovou akcí?
Předmět je označen svým kódem, ale někdy je nutné učit ho vícekrát v jednom semestru (např. kvůli kapacitě). Takové „klony“ jednoho předmětu, které se učí v různých dobách, mítnostech či je učí různí vyučující se nazývají rozvrhové akce (RA). Rozvrhová akce může být cyklická (učí se např. každé pondělí či každý sudý pátek) nebo jednorázová (např. jednodenní exkurze). Taková RA je pak ve STAGu označena kalendářním číslem týdne/ů, kdy proběhne.

>Co znamená ve STAGu „typ zápisu“ nebo „statut předmětu“ A, B či C?

Předměty s typem A jsou povinné, předměty s typem B jsou povinně volitelné a předměty s C jsou výběrové, ale student si musí požádat na katedře o jejich uznání ke studiu oboru. Jinak mu kredity z předmětů s typem C nemohou být uznány ke studiu.

Stejnětak kapacity předmětu (počty zapsaných studentů) lze omezit podle typů A, B, C.

>Nevešel jsem se do předmětu, nebudete zvedat limit na vyšší kapacitu?
Kapacita jedné rozvrhové akce se nemůže navyšovat na úkor jiných rozvrhových akcí. Tedy pokud je např. v jiném čase ještě volné cvičení, nebudou se už obsazená cvičení navyšovat, pokud k tomu není zvlaštní důvod (např. kapacita učeben). Jinak je obvykle možné kapacitu navýšit, kontaktujte katedru.

>Nevšel jsem se do cvičení, kam jsem chtěl. Nemohl bych chodit na jiné cvičení místo toho, které mám zapsané?
Z organizačních důvodů to není možné. Vyučující, u kterého není student zapsán, mu nebude moci udělit započet či zkoušku. Je ale případně po vzájemné dohodě možné vyměnit si místo s jiným studentem…

>Předmět s kódem, který mám absolvovat, se už neučí, co mám dělat?
Zapsat si tento předmět i tak a na stránkách katedry dohledat studijní plány, kde je uvedeno, kterým předmětem byl ten můj nahrazen. Po té chodit na předmět s novým kódem, ale splnit musím vždy předmět s původním kódem. Kapacitu v učebně však bohužel nemusím mít zajištěnou. Předmět také nemusí jít zapsat (viz níže).

>Předmět s kódem, který mám absolvovat, nejde zapsat, co mám dělat?
Kontaktujte co nejdříve katedru na příslušném emailu.

>Nemohu najít svou učebnu, co mám dělat?

Učebny ve stagu jsou označeny kódem budovy (CS, CN, LT,…) a číslem učebny (141,021,326k,NA,…) například takto „CN-141“. Jednotlivé kódy budov najdete v číselníku na hlavní stránce stagu (stag.ujep.cz) včetně adres, kde jsou budovy umístěny. Lze pak snadno dohledat každou budovu na mapě. Učebny jsou v každé budově očíslovány a první číslice většinou označuje patro. Lze se také vždy informovat na vrátnici každé budovy. Kódy učeben s písmeny na konci např. 326k,141ka jsou pouze virtuální a jsou shodné s učebnou bez písmen na konci. CA/NA je označení pro velkou aulu.

Nejčastější kódy budov jou následující:

  • CS – České Mládeže, stará budova (totéž co CA)
  • CN – České Mládeže, nová budova (totéž co CB)
  • LT – Litvínov, Schola Humanitas
  • HO – Hoření (rektorát UJEP)
  • PS – Průmyslová škola, České Mládeže (vedle areálu UJEP)
  • CZ – Základní škola, České Mládeže (vedle areálu UJEP)