FM EHP/Norsko

Informace o realizaci projektu financovaného z FM EHP/Norsko

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně uspěla se svou žádostí o grant z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro projekt „Krátkodobý pobyt na Univerzitě Liechtenstein / Short term stay at University Lichtenstein“ EHP-CZ07-INP-3-115-2015. Grant byl podpořen v rámci výzvy FM EHP/Norsko.

Cíle projektu jsou mj. výměna zkušeností se zahraniční univerzitou o studijních programech, metodách výuky a organizaci studia. Dalším cíle je hostovaná výuka dr. Měsíčka v bakalářském studijním programu Podnikové systémy na Univerzitě Liechtenstein.

Krátkodobý pobyt na univerzitě Liechtenstein (projekt hrazený z EHP a Norských fondů)

Program: CZ07/MSEG/INPEG02 – Individual grants – teachers/academic staff/administrative staff – EEA Grants – Call 2
Číslo projektu: EHP-CZ07-INP-3-115-2015
Odpovědný řešitel: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Libor Měsíček, Ph.D. (l.mesicek@ujep.cz)
Trvání projektu: září 2015 – říjen 2015
Celkový rozpočet: 48 750,- Kč

ehp

Information about the project financed by the EEA / Norway

Faculty of Science, Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem succeed with its application for a grant from the Financial Mechanism of the European Economic Area and Norway (EEA / Norway “Short term stay at University of Lichtenstein ‚EEA-CZ07-INP-3-115 -2015. Grant was supported by the EEA / Norway.
Objectives of the project are, among other things, exchange of experience with a foreign university about study programs, teaching methods and study organization. Another objective is hosted class of dr. Měsíček at the University of Liechtenstein.

Short stay at University of Liechtenstein (project funded from the EEA and Norwegian Funds)

Program: CZ07/MSEG/INPEG02 – Individual grants – teachers/academic staff/administrative staff – EEA Grants – Call 2
Project Number: EHP-CZ07-INP-3-115-2015
Grantee: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
Contact person: Ing. Libor Měsíček, Ph.D. (l.mesicek@ujep.cz)
Duration: September 2015 – October 2015
Total budget: 48 750, – CZK

ehp