Evropský sociální fond v ČR

Obecné informace

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil.Eur.

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Základní programy Evropského sociálního fondu Programové období 2007-2013 Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

Programové období 2004-2006 Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze byly

Více informací:http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr